“Chekhov’s gun” – 72,700 search results on Google
“Chekhov’s rifle” – 346 search results
“Chekhov’s shotgun” – 66 search results
“Chekhov’s cannon” – 36 search results
“Chekhov’s bazooka” – 23 search results
“Chekhov’s machine gun” – 21 search results
“Chekhov’s revolver” – 19 search results
“Chekhov’s flare gun” – 16 search results
“Chekhov’s stun gun” – 10 search results
“Chekhov’s howitzer” – 8 search results
“Chekhov’s nerf gun” – 8 search results
“Chekhov’s slingshot” – 7 search results
“Chekhov’s musket” – 6 search results
“Chekhov’s blaster” – 2 search results
“Chekhov’s carbine” – 2 search results
“Chekhov’s railgun” – 2 search results
“Chekhov’s BB gun” – 1 search result
“Chekhov’s dart gun” – 1 search result
“Chekhov’s derringer” – 1 search result
“Chekhov’s tranquilizer gun” – 1 search result
“Chekhov’s arquebus” – no search results