“It takes zero to tango” – 1 result on Google
“It takes one to tango” – 55,300 results
“It takes two to tango” – 13,900,000 results
“It takes three to tango” – 247,000 results
“It takes four to tango” – 41,700 results
“It takes five to tango” – 111,000 results
“It takes six to tango” – 7,570 results
“It takes seven to tango” – 21 results
“It takes eight to tango” – 67 results
“It takes nine to tango” – 56 results
“It takes ten to tango” – 52 results
“It takes eleven to tango” – 2 results
“It takes twelve to tango” – 67,400results
“It takes thirteen to tango” – 5 results
“It takes fourteen to tango” – 1 result
“It takes fifteen to tango” – 517,000 results
“It takes sixteen to tango” – 5 results
“It takes seventeen to tango” – 1 result
“It takes eighteen to tango” – 0 results